Revízna činnosť

Autor: František Kijovský
Dátum pridania: 6. marec, 2009

Transformátory sú z hľadiska prevádzkovej spoľahlivosti jednou z najdôležitejších častí elektrickej siete. Nakoľko zachovanie kontinuity dodávanie elektrickej energie až k spotrebiteľovi je prvoradé, je dôležitá revízna činnosť a včasné predchádzanie možných závad na transformátore. Revízie ( opravy ) transformátorov sú časovo určené prirodzeným procesom ich starnutia a opotrebovávania. Interval kontroly ovplyvňuje množstvo parametrov.


-vplyv teploty ( prekročenie povolenej tepelnej izolácie o 25 °C má za následok až desať
násobné skrátenie doby života transformátora )
-obsah kyslíku v oleji
-obsah vody v papierovej izolácii ( pri obsahu nad 3% sa pevnosť papierovej izolácie
znižuje až 100x rýchlejšie ako v suchom stave )
-Usadeniny a kaly
-Mastné kyseliny (vznikajú oxidáciou uhlľovodíko )

Izolačné stavy – pri meraní izolačného stavu sledujeme podmienky pri ktorých vykonávame toto meranie , teplota stroja, okolná teplota a relatívna vlhkosť okolia. Meranie izolačných stavov sa vykonáva pred a po vykonaní revíznej činnosti. Toto meranie sleduje stav izolačnej sústavy. Samotné meranie prebieha tak, že meracím prístrojom nabíjame vinutie transformátoru ( primárne proti sekundárnemu , primárne proti kostre , sekundárne proti kostre ) a zároveň sleduje veľkosť izolačného odporu. Zaujímajú nás hodnoty v čase 15s a 60s od začatia merania.

Vlastnosti oleje – sledujeme viac parametrov, ktoré udávajú stav oleja a jeho izolačné vlastnosti. Najdôležitejšie hodnoty sú: obsah vody v oleji a hodnota prierazného napätia , ktoré vypovedajú o kvalite použitého oleja. Ďalšie doplnkové merania. Ako obsah inhibitorov, plynov rozpustených v oleji a pod. sú uvedené v laboratórnom protokole rozbore oleja.


Meranie odporu vinutia – meriame fázový odpor vinutí medzi jednotlivými fázami a vyvedeným nulovým vodičom. Pri regulačných transformátoroch sa meria odpor vinutia v každej odbočke vinutia.